Zbroj triju brojeva iznosi 100. Razlika između dvaju većih brojeva je 12, a razlika između dvaju manjih brojeva je 2. O kojim je brojevima riječ?